• :
  • :
Sổ liên lạc điện tử
Cùng nhau tranh tài
Thăm dò ý kiến
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 360
Tháng 06 : 1.669
Quý 2 : 424
Năm 2022 : 146.400

Hội đồng trường

Hội đồng trường được thành lập theo Quyết định của Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo U Minh Thượng. Cơ cấu của Hội đồng trường gồm 11 người gồm: Đại diện tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng, đại diện Công đoàn, đại diện Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Tổng phụ trách Đội, đại diện các tổ chuyên môn, đại diện tổ văn phòng đúng theo quy định Điều 23 Điều lệ trường tiểu học Văn bản hợp nhất số 03/VBHNBGDĐT ngày 22 tháng 01 năm 2014. Vào đầu mỗi năm học hiệu trưởng thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng có 9 người cơ cấu thành phần gồm: Hiệu trưởng là chủ tịch Hội đồng; Chủ tịch Công đoàn và phó hiệu trưởng làm phó chủ tịch Hội đồng; thư ký và 05 thành viên. Hiệu trưởng thành lập Hội đồng chấm thi giáo viên dạy giỏi; Hội đồng chấm thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi vào thời gian tổ chức hội thi.

Hội đồng trường Ban hành quy chế hoạt động phân công nhiệm vụ cho từng thành viên. Hội đồng trường thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 10 Điều lệ trường tiểu học.

Hội đồng trường là tổ chức chịu trách nhiệm quyết định về phương hướng hoạt động của nhà trường, huy động và giám sát việc sử dụng các nguồn lực dành cho nhà trường, gắn nhà trường với cộng đồng và xã hội, đảm bảo thực hiện mục tiêu giáo dục. Quyết nghị về mục tiêu, chiến lược, các dự án, kế hoạch phát triển của nhà trường trong từng giai đoạn và từng năm học; Quyết nghị về quy chế hoặc sửa đổi, bổ sung quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; Quyết nghị về chủ trương sử dụng tài chính, tài sản của nhà trường; Giám sát các hoạt động của nhà trường; giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng trường, việc thực hiện quy chế dân chủ trong các hoạt động của nhà trường. 

Hằng năm, học kỳ Hội đồng trường, Hội đồng thi đua khen thưởng được tổ chức rà soát, báo cáo đánh giá việc thực hiện quy chế hoạt động của các hội đồng, các thành viên thực hiện đúng nhiệm vụ và quyền hạn. Từ đó, điều chỉnh và xây dựng kế hoạch hoạt động tiếp theo.

Hội đồng trường thường xuyên tổ chức giám sát việc thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường. Đánh giá công tác tổ chức và thực hiện quy chế dân chủ, công tác giảng dạy, quản lý giáo dục, công tác quản lý tài chính và các nguồn lực khác của nhà trường. Hội đồng trường xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể cho từng năm học và đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường.

Hội đồng trường và các hội đồng khác được thành lập và cơ cấu đúng quy định. Hội đồng trường Ban hành quy chế hoạt động phân công nhiệm vụ cho từng thành viên và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 10 Điều lệ trường tiểu học. Hằng năm, học kỳ Hội đồng trường, Hội đồng thi đua khen thưởng được tổ chức rà soát, đánh giá việc thực hiện quy chế hoạt động của các hội đồng, các thành viên thực hiện đúng nhiệm vụ và quyền hạn. Từ đó, điều chỉnh và xây dựng kế hoạch hoạt động tiếp theo. Hội đồng trường thường xuyên tổ chức giám sát việc thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường. Đánh giá công tác tổ chức và thực hiện quy chế dân chủ, công tác giảng dạy, quản lý giáo dục, công tác quản lý tài chính và các nguồn lực khác của nhà trường, xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể cho từng năm học và đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường.

Trường TH Phạm Văn Hớn